Тема 2. Еволюція управлінської думки - Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей...

Тема 2. Еволюція управлінської думки
Назвіть основні принципи наукового менеджменту, сформульовані Ф. Тейлором.

Охарактеризуйте внесок А. Файоля в розвиток теорії менеджменту.

Назвіть основних представників школи людських відносин.

Вкажіть різницю між мотиваційними теоріями “Х” і “Y”.

Дайте характеристику елементів соціальної відповідальності менеджменту.

Визначте механізм формування етики поводження менеджера.

Визначте роль менеджменту у формуванні корпоративної культури.
Тема 3. Організація як об’єкт управління
Дайте характеристику сутності та змісту поняття “організація”.

Визначте різницю між формальними та неформальними організаціями.

Охарактеризуйте спільні характеристики організацій.

Дайте характеристику цілям діяльності та критеріям успіху організації

Визначте елементи зовнішнього середовища організації та їх характеристики.

Дайте характеристику внутрішнім змінним організації.

Розкрийте характер взаємозв’язку внутрішніх змінних.Тема 4. Менеджер в організації
Охарактеризуйте якості якими повинен володіти менеджер.

Вкажіть чим відрізняється менеджер від керівника “командного типу.

Розкрийте ознаки діяльності менеджера.

Визначте сутність поняття “рівні управління”.

Охарактеризуйте рол керівника в організації.
Тема 5. Прийняття управлінських рішень
Розкрийте зміст поняття “управлінське рішення”.

Визначте місце прийняття рішень в процесі управління.

Охарактеризуйте запрограмовані, незапрограмовані, компромісні види організаційних рішень.

Визначте різницю між інтуїтивною та раціональною технологією прийняття рішень.

5. Назвіть етапи раціонального рішення проблем.

6. Дайте характеристику етапам реалізації та оцінки рішень.

Визначте основні фактори впливу на процес прийняття рішення.

Охарактеризуйте методи та моделі прийняття рішень.

Зробіть класифікацію методів обґрунтування управлінських рішень.Тема 6. Комунікації
Визначте сутність поняття “комунікація”.

Назвіть види комунікацій.

Визначте сутність комунікаційного процесу.

Вкажіть етапи комунікаційного процесу.

Розкрийте сутність та значення зворотного зв’язку у процесі комунікації.

Охарактеризуйте вплив інформаційних шумів в комунікаціях.

Назвіть перешкоди у між особових комунікаціях.

Вкажіть шляхи вдосконалення організаційних комунікацій.Тема 7. Планування в організації
Дайте характеристику поняття “стратегія”.

Вкажіть різницю між стратегічним плануванням та плануванням.

Дайте характеристику місії організації, чим вона відрізняється від цілей?

Визначте основні сфери діяльності організації, які охоплюють цілі.

Визначте мету проведення аналізу зовнішнього середовища?

Назвіть основні типи стратегій і напрямки їх використання.

Вкажіть основні компоненти реалізації стратегії.

Охарактеризуйте структури бізнес-плану?Тема 8. Організація як функція управління
Визначте різницю між поняттями організації й організаційної структури.

Назвіть елементи, з яких складається організаційна структура підприємства.

Вкажіть різницю між бюрократичними й адаптивними структурами.

Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки бюрократичних структур.

Охарактеризуйте і наведіть приклади матричних структур організації.

Вкажіть переваги і недоліки централізованих структур організації.

Визначте переваги та недоліки децентралізованих структур організації.

Назвіть відомі Вам критерії оцінки ефективності організаційних структур в організаціях.


Тема 9. Основи теорії мотивації

Визначте зв’язок мотивації з потребою людини.

Визначте різницю між змістовними і процесуальними теоріями мотивації.

Охарактеризуйте первинні і вторинні потреби за А. Маслоу.

Розкрийте сутність теорії Герцберга.

Охарактеризуйте головний недолік змістовних теорій мотивації.

Розкрийте, яку роль у теорії очікувань відіграють такі фактори, як зусилля – результати, результати – винагороди, задоволення винагородою.

Охарактеризуйте сутність теорії Портера-Лоулера.

Назвіть фактори зовнішнього оточення, що позитивно і негативно впливають на мотивацію трудової діяльності в сучасних умовах, охарактеризуйте їх.Тема 10. Система і процес контролю
Розкрийте сутність поняття “контроль” та вкажіть його місце у системі управління.

Дайте характеристику основним видам контролю.

Назвіть етапи процесу контролю.

Визначте основні характеристики ефективної системи контролю.

Назвіть основні інструменти управлінського контролю.

Охарактеризуйте механізм здійснення контролю поведінки робітників в організації.


Тема 11. Керівництво: влада та управлінський вплив

Розкрийте різницю між поняттями: “вплив” та “влада”.

Розкрийте зміст поняття “повноваження”.

Обґрунтуйте необхідність балансу влади в управлінні.

Охарактеризуйте форми влади, які використовуються в управлінні.
Визначте сутність поняття “стиль управління”. Назвіть елементи делегування повноважень. Вкажіть на різницю між компетентністю і авторитетом.8617521048572862.html
8617651451128933.html
8617689494569793.html
8617738285750508.html
8617946259232074.html