Банківські механізми кредитування аграрних підприємств Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на - страница 3

http://www.apk-inform.com/

Веремейкина В.Д. Ипотека в России: проблемы и перспективы развития / В.Д. Веремейкина // Банковские услуги. – 2001. – № 11. – С. 34-39.

Верховна Рада України : Офіційний ВЕБ-САЙТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://rada.gov.ua/-

Вінник О.М. Інвестиційне право / О.М. Вінник – К.: Атіка, 2000. – 252с.

Вітлінський В.В. Оцінки кредитоспроможності позичальника та ступеня кредитного ризику банку / В.В. Вітлінський, З.В. Пернарівський // Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 22-26.

Владичин І.В. Роль кредитування в економічному зростанні України / І.В. Владичин // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 96-102.

Власенко С. Кредити з власної кишені / С. Власенко // Агробізнес сьогодні. – 2003. – № 9. – С. 19-21.

Власенко С. Земля як предмет застави / С. Власенко // Агробізнес сьогодні. – 2004. – № 3. – с.13-14.

Внукова Н. Мир лизинга / Н. Внукова, О. Ольховиков – Х.: Основа, 1994. – 223с.

Вовчак О.Д. Іпотечне кредитування – важливий інструмент збільшення банківських інвестицій / О.Д. Вовчак // Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет Острозька академія»; Вип. 8. – Ч. 3. – 2006. – С. 43–53.

Воронова Л.К. Советское финансовое право / Л.К. Воронова, И.В. Мартынов – К. : Вища школа, 1983. – 240с.

Все про лізинг в Україні [Електронний ресурс] // Лізинг в Україні. – Режим доступу : www. Leasing.org.ua

Вулфел Ч.ДЖ. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч.ДЖ. Вулфел ; [пер. с анг. Манзерова Б.Е., Другова А.Ю., Рубцова Б.Б. и др.]. – Самара: Корпорация «Федоров», 2000. – 692с.

Галушко В.О. Технологічні карти для села [Електронний ресурс] / В.О. Галушко, С.М. Смик // Аграрний тиждень.UA – 2007.– 27 травня. – Режим доступу: http://a7d.com.ua/2007/05/page/2/.

Гальчинський А. Теорія грошей: навч. посіб / А. Гальчинський – К. : Основи, 1996. – 413 с.

Ган А. Кредит и банки. Теория банковского кредита. Организация банковского дела / А. Ган. – М.: Госфиниздат, 1929. – С.142

Глазьев С.Ю. Стабилизация и экономический рост / С.Ю. Глазьев // Вопросы экономики. – 1997. – № 1. – С. 18-23.

Голуб Г. Гроші, кредит, банки / Г. Голуб, Л. Семенюк, Т. Смовженко – Львів : Центр Європи, 1997. – 206с.

Гончаренко В. Кредитна кооперація: збудуємо нову фінансову інфраструктуру села [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Дзеркало тижня. – 2006. – № 32(611). – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2040/54301/

Гончаренко В. Про кредитну кооперацію / В. Гончаренко // Економіка України. – 2000. – № 4. – С.24-30.

Гончаренко В.В. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / В.В. Гончаренко. – К., 2002. – 39с.

Гончаренко В.В. Кредитні спілки у сільськогосподарському виробництві / В.В. Гончаренко // Економіка АПК. – 2000. – № 6. – С.36-42.

Гончаренко В.В. Проблеми та методологічні засади відродження кооперативних банків у кредитно-банківській системі України / В.В. Гончаренко // Науковий вісник Волинського державного університету. Економічні науки. – 2001. – №4. – 208-211.

Горемыкин В.А. Лизинг: учебник / В.А. Горемыкин – М.: Изд. – торг. Корпорация «Дашков и К». – 2003. – 944с.

Горленко В. Поняття кооперативу в Україні / В. Горленко / Підприємство, господарство, право. – 2004. – № 6. – С.11-13.

Государственная поддержка агропроизводства в Венгрии (дайджест) // Экономика сельского хозяйства России. – 1998. – № 7. – С. 20.

Гринчук Ю.С. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства та АПК» / Ю.С. Гринчук. – Біла Церква, 2006. – 24 с.

Гриньова В.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 94-100.

Гриценко Р. Національні незалежні рейтингові агентства: концепція створення та функціонування / Р. Гриценко // Вісник НБУ. – 2003. – № 6. – С.22-24.

Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні / Н. Грищук // Вісник НБУ. – 2005. – № 4. – С.15-19.

Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях : [навч. посібник] ; за ред. Б.П.Луціва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. –225 с.

Гроші та кредит : [підручник] / [М.І.Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; за ред. М. І. Савлука – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с.

Грудзевич Я. Розвиток інституційної основи грошово-кредитної політики в Україні / Я. Грудзевич // Вісник НБУ. – 2006р. – № 6. – С.27-29.

Ґудзь О.Є. Проблеми становлення іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки / О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 68-73.

Ґудзь О.Є. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості / О.Є. Ґудзь. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 168 с.

Гузман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии / В.Д. Гузман – М. : Фонд «Правовая культура», 1997. – 416 с.

Данкен М. Кредитные отношения в аграрном секторе экономики: зарубежный опыт (дискуссионный клуб) / М. Данкен, Ж. Дешам, Г. Педерсон и др. // Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 5. – С. 9-12.

Дем’яненко Н.Я. Аграриям нужен свой банк / Н.Я. Дем’яненко // Фермерське господарство. – 2003 – № 4 (132) – С. 10.

Дем’яненко М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С.98-104.

Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / Доповідь на Дев’ятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 квітня 2007року / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С.4-13.

Дем’яненко М.Я. Кредитування сільськогосподарських підприємств: теорія і практика / М.Я. Дем’яненко // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 7 – С. 9-19.

Дем’яненко М.Я. Проблеми забезпечення кредитними ресурсами аграрного сектора економіки // Матеріали Четвертих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів–аграрників 25 – 26 червня 2002 року / М.Я. Дем’яненко – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 730 с.

Дем’яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в агропромисловому комплексі / М.Я. Дем’яненко // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. “Економіка”. – К., 2004. – Вип.70. – С. 8-11.

Дем’яненко М.Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК (Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі) ; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 6-11.

Дем’яненко М.Я. Стан державної фінансової підтримки сільського господарства / М.Я. Дем’яненко, Ф.В. Іванина // Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку / За ред. П.К. Канінського. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2005. – С. 233-235.

Денежное обращение и кредит СССР ; под ред. проф. В.С. Геращенка. – М. Финансы, 1976. – 312с.

Денисенко А.А. Забезпечення ефективної системи кредитування сільськогосподарського виробництва / А.А. Денисенко // Економіка АПК. – 2003 – № 8. – с.89-96.

Деньги. Кредит. Банки. ; под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1998. – С.182.

Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.dt.ua.

Долгий Л. Роль і місце іпотечного кредитування в умовах відновлення агропромислового виробництва та реальне значення ціни землі як об’єкта застави / Л. Долгий // Вісник НБУ. – 2003. - № 1. – С.26-27.

Долішній М. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів / М. Долішній, О. Другов // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 4-11.

Домашенко Ю.В. Лізинг і лізингові операції в сільському господарстві / Ю.В. Домашенко // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С.118-122.

Доух Т. Фонд поддержки и гарантий для крестьянских хозяйств и предприятий лесного комплекса в Чешской республике / Т. Доух // АПК : экономика управление. – 1999. –№ 6. – С. 40-50.

Другов О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків / О. Другов // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 47-53.

Економічна правда [Електронний ресурс] – 2008. – 28 липня 2008р.– Режим доступу : www.epravda.com. ua/news/4858ca9d95b30

Економічні аспекти державної технічної політики в агропромисловому комплексі / Я.К. Білоусько, М.Я. Дем’яненко, В.О. Пітулько, В.Л. Товстопят. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2005. – 134с.

Економічний довідник аграрника / за ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К. : Пресса України, 2003. – 800с.

Энштейн Д. Паритет экономических отношений сельского хозяйства с другими отраслями и оценка финансовых потерь от его отсутствия / Д. Энштейн // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2002. – № 2. – С. 11-12.

Євтух О. Іпотека як складова ринкового механізму господарювання / О. Євтух // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 65-69.

Євтух О.Т. Іпотека в умовах аграрної реформи / О.Т.Євтух // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С.7-18.

Євтух О.Т. Іпотечне інвестування аграрного сектора економіки України / О.Т. Євтух // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С.58-61.

Евтух А. Т. Виды ипотек и возможности их развития в Украине // Іпотечний ринок в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв’язання» / Евтух А. Т. : Київ, 7-8 грудня 2001 року. – К., 2002. – С. 157-162.

Євтух О.О. Нові види вартості в іпотеці / О.О. Євтух // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С.100-110.

Евтух А.Т. Ипотека – механизм эффективного ипользования ресурсов / А.Т. Евтух – Луцк : Волынская областная типография, 2001. – 316с.

Экономическая история мира. Европа / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Конотопова. – 2-е изд. – М. ; Дашков и К, 2006. – 635с.

Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист.– М. : Экономика, 1995. – 544 с.

Житник А. 200 лет сельскохозяйственному кредиту в России / А. Житник // АПК : экономика, управление – 2003. – № 7. – С. 4-11.

Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. № 2654 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992р. № 2344 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 4.

Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 18.

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 № 437/95-ВР // Відомості Верховної Ради – 1996. – № 23. – С. 88.

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 697. – ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III. [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.dinai.com/Docs/Boss/vruzk2121-2000.doc.

Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001–2004 років» від 18 січня 2001 р. № 2238–ІІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 2001 – № 11.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р., № 2658 – ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 164.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374 – ІІІ // Голос України. – 2001. – № 96.

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р., № 1378 – ІV // Урядовий кур'єр. – 2004 – № 5.

Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р. № 0898. [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.rada.gov.ua.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» вiд 19.06.2003 № 979-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» 23 червня 2005 року N 2704-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 32.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11.12.2003. № 1381-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3&god=2004.

Закон України «Про кредитні спілки» № 1096-ІУ від 10.07.2003р. // Баланс. – 2003. – № 7. – С. 12-27.

Замуруев А.С. Кредит и ссуда: терминологический анализ, классификация и определение формы / А.С. Замуруев // Деньги и кредит. – 1999. – №4. – С.32-33.

Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках : [навч. посібник] / О.Д. Заруба – К. : Товариство «Знання», КОО, 1997. – 172с.

Захараш Н.В. Місце кредиту у фінансовому забезпеченні суднобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.В. Захараш.– К., 2001.–20 с.

Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития / В.С. Захаров // Деньги и кредит. – 1997. –№ 9. – С. 9-13.

Зельднер А. Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики / А. Зельднер // Международный экономический журнал. – 1999.– № 1. – С. 83-90.

Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211-212, 15 листопада. – С.3-14.

Зіновчук В.В. Місце і роль кооперативів в агробізнесі країн Європейського Союзу / В.В. Зіновчук // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 80-86.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук – [2-е вид. доп. і перероб.] – К. : Логос, 2001. – 380с.

Іванишин В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації / В. Іванишин. – К. : УАЕ УААН, 2003. – 294с.

Іванілов О.С.Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О.С. Іванілов, М.В. Тітенкова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 28-35.

Іванов Ю. Умови для розвитку руху у нас вже створені [Електронний ресурс]/ Іванов Ю. // Вісник кредитних спілок. – 2003-2004. – С.22. – Режим доступу до журн. : http://www.ukrcu.kiev. ua/unascu/vis2003-4.pdf

Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [Електронний ресурс] / Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368: Офіц. текст із змін. станом на 17.11.2004р. – Р.4. – Гл. 3.–Режим доступу : http://ufs.com.ua/stories/showlaw.php?id=209. 

Іпотека в Україні [Електронний ресурс] – Ваш іпотечний брокер. – Режим доступу : http://www.ipoteka.net.ua/ 2008/02/21.

Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України (Монографія) / М.Я.Дем’яненко, В.М. Алексійчук, О.Є. Ґудзь, А.В.Сомик. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 106с.

Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За заг. ред. Кіреєва О.І. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. – 104с.

Информационный банковский портал [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.uabanker.

Карпенко И. Роль государственной финансовой помощи и кредитования сельского хозяйства в развитии сельского хозяйства ФРГ / И. Карпенко // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1992. – № 5. – С. 39-44.

Капитонов А.А. Страницы истории Самарской кооперации в досоветский период. Экономическая история России: проблемы, поиски, решения / А.А. Капитонов : Ежегодник. Вып. 2.– Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000 – 470с.

Кейнс. Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Классика экономической мысли. Сочинения / Дж. М. Кейнс. – М.: ЭКСМО_Пресс., 2000. – С.480-780.

Клименко Т. Кредитна діяльність банків України / Т. Клименко // Економіка України. – 2000. – № 3. – С.34-39.

Коваль М. Проблеми створення фінансово-промислових груп в Україні / М. Коваль // Економіка України. – 1996. – № 10. – С. 39-41.

Ковальчук А.І. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір / А.І. Ковальчук – К. : Парламентське видавництво, 2004. – 259 с.

Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності / М.Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С.24-31.

Козинець П. Кредитні спілки допомагають державі стати заможнішою / П. Козинець // Вісник кредитних спілок.  1999.  № 6.  С. 4-5.

Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування і розвитку іпотечного ринку в Україні / Л.П. Козаченко // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : Зб. матер. круглого столу ( м. Київ, 30 вересня 2002 р.) / Міжвід. комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ. Українське агентство фінансового розвитку. – К., 2002. – С. 8–10.

Козинец П. Рейтинговую систему обмануть нельзя / П. Козинец // Финансовые услуги. – 2003.  № 1. – С. 53–56.

Колесникова В.И. Банковское дело / В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкая. – М. : «Финансы и статистика», 1995. – 476 с.

Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств / С. Колотуха // Банківська справа. – 2004. – № 4. – С. 45-57.

Колотуха С.М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки / С.М. Колотуха, К.М. Мельник // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 74-80.

Колотуха С. Проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарського виробництва / С. Колотуха // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С.46-54.

Конституція України: Офіц. текст із змін. станом на 11.12.2007р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg

Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву / Т. Корнієнко // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С.35-37.

Коробейников М.М. Зарубежная практика кредитования сельского хозяйства и ее позитивное использование в условиях современной России / М.М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2001. – № 4. – С. 3-9.

Коробейников М.М. Финансово-кредитный механизм агропро-мышленного комплекса / М.М. Коробейников. – М. : ТЕИС, МАКС Пресс. 2000. – 256 с.

Косинский В.А. Учреждения для мелкого кредита в Германии. Их история в святи с некоторыми сторонами экономической жизни этой страны / В.А. Косинский. – М., 1901. – Том І. – 321с.

Костюченко В. Огляд іпотеки. Україна та ЄС / В. Костюченко, Р. Набок // Вісник НБУ. – 2005. – № 5. – С.40-44.

Крашенникова А.И. Кооперация в современном мире / А.И. Крашенникова – М. : Экономика, 1987. – 247 с.

Кредитна спілка «Фермери Київщини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.farmers.kiev.ua/.

Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : зб. рекомендацій / Міністерство аграрної політики України; Національний науковий центр; Інститут аграрної економіки; Проект ЄС ТАСІС «Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі». – Ч. 1 / За ред. М.Я.Дем’яненка. – К.: Знання – Прес, 2005. –199 с.

Кредитные отношения в аграрном секторе экономики: зарубежный опыт (дискуссионный клуб) // Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 4. – С. 9.

Кредитні спілки так і не стали конкурентами банків [Електронний ресурс] // ictv. – 2005. – 6 грудня. – Режим доступу: http://ictv.ua/ukr/news_ economics.php? news_id = 75502.

Кредитование / [пер. с англ., под ред. М.А. Гольцберга, Л.М. Хасан-Бека]. – К. : Тор. изд. бюро ВНУ, 1994. – 384с.

Крисальний О.В. Трансформація колективних сільськогоспо-дарських підприємств у кооперативи / О.В. Крисальний // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 12-15.

Круглий стіл. «Земельний кодекс прийнято…Що далі?». – Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. – 2001. – 10 грудня. – Режим доступу : http://www.parlament.org.ua/index.php? action=about&as= 0&ar_id=25#ar25. 

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2001. – 608с.

Кудрявцев В. Основы организации ипотечного кредитования / В. Кудрявцев, Е. Кудрявцева. – М. : Высш. шк., 1997. – 64с.

Кузьмин И. Финансово-кредитное обеспечение сельского хозяйства в развитых странах / И. Кузьмин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2002. – № 1. – С. 31-34.

Куліш Г.П. Створення промислово-фінансових групп в Україні / Г.П. Куліш // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С.71.

Кулинич П. Іпотека крізь призму земельного законодавства [Електронний ресурс] / П. Кулинич // Інформатично-аналітичний портал: Український земельний ринок – Режим доступу :
9041147601161022.html
9041330735763475.html
9041388275593460.html
9041446934212507.html
9041635618828353.html